Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Langwerden veevoeders, Hengelo Gld

K.v.k. 67675425

 

Inleiding

 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Langwerden veevoeders te worden overeengekomen.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met Langwerden veevoeders een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten. Onder (rechts)persoon wordt tevens verstaan de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel zomede de gemachtigde en of vertegenwoordiger.
 3. De door de wederpartij gehanteerde voorwaarden blijven van kracht zover zij niet strijdig zijn met de onderhavige voorwaarden.
 4. Op de aanbiedingen van Langwerden veevoeders, de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Aanbiedingen

 1. Alle door Langwerden veevoeders gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur als aangegeven in de desbetreffende aanbieding en/of de meest recente prijscourant.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Langwerden veevoeders niet tot acceptatie van een order. Niet acceptatie wordt door Langwerden veevoeders zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 3. Langwerden veevoeders behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat Langwerden veevoeders een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden de gebruiker slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte casu quo opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen.
 4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend ter beoordeling van Langwerden veevoeders- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Langwerden veevoeders is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Langwerden veevoeders is bevoegd om -indien hij dit noodzakelijk, danwel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de aan Langwerden veevoeders verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Langwerden veevoeders:

a. gebaseerd op levering af het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Langwerden

b. exclusief omzetbelasting

c. inclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

d. inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.

e. vermeld in Nederlandse valuta (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

 1. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Langwerden veevoeders gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld.

Levering

 1. Vanaf het moment van aflevering is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franko levering geschiedt alleen en voorzover dit door Langwerden veevoeders met de wederpartij is overeengekomen en op de faktuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de faktuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 3. Langwerden veevoeders is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke hij afzonderlijk kan factureren.
 4. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schrijftelijk anders is overeengekomen.
 5. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Transport/Risico

De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Langwerden veevoeders is verstrekt, door Langwerden veevoeders als goed huisvader/koopman bepaald.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke casu quo onvoorzienbare omstandigheid, waarvoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

 1. Indien naar het oordeel van Langwerden veevoeders de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Langwerden veevoeders het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 2. Is naar het oordeel van Langwerden veevoeders de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 3. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid

 1. Langwerden veevoeders sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de wet geregeld is.
 2. De aansprakelijkheid van Langwerden veevoeders zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

Reclames

 1. Eventuele reclames worden door Langwerden veevoeders slechts in behandeling genomen indien zij de gebruiker -rechtstreeks- binnen veertien dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen veertien dagen na de faktuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de gebruiker in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door de gebruiker gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Langwerden veevoeders, onder de door Langwerden veevoeders te bepalen voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en/of in bewaring genomen goederen blijven eigendom van Langwerden veevoeders tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten.
 2. De wederpartij is, zolang de volledige koopprijs niet is voldaan, verplicht de goederen vakkundig van Langwerden veevoeders te stellen en tegen de risico's van brand, diefstal, breuk en vermissing te verzekeren. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, of liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Langwerden veevoeders gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht van Langwerden veevoeders op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Langwerden veevoeders op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Langwerden veevoeders aangewezen bankrekening, binnen veertien dagen na de factuurdatum. De op bankrekening aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Langwerden veevoeders gemaakte invorderingskosten en vervolgens te voldoening van de oudste openstaande fakturen.
 3. In geval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient danwel indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, dan heeft Langwerden veevoeders door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij, indien enig bedrag verschuldigd is door de wederpartij op grond van de door Langwerden veevoeders verstrekte goederen, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, het bedrag in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van één procent per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.