Alle beste verkochte producten

KALKSTIKSTOF PERLKA

09498
€ 23,56
Inclusief belasting
Aantal

Omschrijving

Triferto stikstof meststoffen

 

Stikstof oftewel N is het hoofdelement voor groei.

Als er niet voldoende stikstof in de bodem aanwezig is, dan is het goed om aan te vullen, vooral aan het begin van de groeiperiode. Stikstof komt voor in de vormen ureum, ammonium en nitraat. Nitraat geeft een snelle werking, waar ammoniumstikstof voor langere tijd werkzaam is.

Deze meststoffen geven een snelle groei bij juist gebruik, maar worden door de plant langzamer omgezet in eiwitten.

 

Perlka kalkstikstof betekent gelijkmatige en langdurige beschikbaarheid van stikstof en goed beschikbare calcium. Een verder voordeel van Kalkstikstof Perlka is de nevenwerking, zoals de bodem reinigende werking o.a. tegen ritnaalden, slakken en emelten.

Kalkcyanamide is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen. Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk. Gelijktijdig wordt de druk van onkruiden en ziekten verminderd door de deelwerking van kalkcyanamide tegen de uit zaad opkomende één- en tweezaadlobbige onkruiden alsook tegen de met de bodem verbonden ziekten.

Stikstofwerking
Het aanwezige ammonium (NH4) kan direct door de plantenwortels opgenomen worden. De verdere omzetting van ammonium in nitraatstikstof (= nitrificatie) is bij kalkcyanamide vertraagd (= nitrificatieremming). Dit betekent dat na het uitstrooien slechts een deel nitraatstikstof beschikbaar is. De omzetting naar nitraat verloopt gecontroleerd en sluit hierdoor beter aan bij de natuurlijke behoeften van de cultuurplanten tijdens de groei.

De werking van Perlka - kalkstikstof
Na het uitstrooien zet kalkcyanamide zich, onder invloed van de bodemvochtigheid, in verschillende stappen om in bodemverbeterende kalk en voor de planten opneembare ammoniumstikstof. Door de rustige en langdurige afgifte van stikstof wordt prima voldaan aan de stikstofvraag van de meeste cultuurgewassen. Uitspoeling van stikstof is vrijwel uitgesloten door de unieke vorm van de stikstof in Perlka. Daarmee is korrelmeststof bijzonder efficiënt en vriendelijk voor het milieu.

Door het in de korrel aanwezige kalk (50% CaO), gecombineerd met de uitzonderlijke stikstofsamenstelling werkt Perlka kalkstikstof niet verzurend in de bodem. De structuur van de bodem wordt door de kalkstikstof zelfs verbeterd.

Werking op schadelijke dieren

Een doelgerichte en regelmatige bemesting van weiden en grasland met Perlka kalkstikstof verhindert het voorkomen van larven, zoals emelten en slakken.

Slakken
Een bedekking van de bodem over een heel jaar en de gereduceerde grondbewerking scheppen ideale levensomstandigheden voor de slakken. De laatste jaren blijkt dat men het slakkenprobleem met de inzet van mollusciciden alleen niet meer onder controle krijgt. Kalkcyanamide toont een opmerkelijke slakkenbestrijdende nevenwerking. Het voordeel van kalkcyanamide tegenover de mollusciciden is dat naast de slakken ook de slakkeneieren vernietigd worden.

Emelten
De larven van de langpootmug (Tipula), rouwvlieg (Bibion) en straalmug (Philia) kunnen aanzienlijke schade aan de graszode veroorzaken. Door aan de wortels te vreten en gedeeltelijk zelfs aan de bladeren, bewerkstelligen zij in extreme gevallen het afsterven van de planten. Maar ook de door deze larven aangelokte kraaien, meeuwen en mollen veroorzaken tijdens het zoeken naar deze weidelarven grote schade. Een doelgerichte en regelmatige bemesting van weiden en grasland met Perlka Kalkstikstof verhindert het voorkomen van deze larven ook zonder de inzet van insecticiden.

Herbicidewerking

Perlka Kalkstikstof is een meststof met herbicide nevenwerking. Deze berust op de vrije cyanamide (H2CN2), dat zich na het uitstrooien van de meststof in de eerste omzettingsfase vormt. Afhankelijk van de omzettingsomstandigheden werkt deze vrije cyanamide één tot twee weken in een 2 – 3 cm diepe bodemlaag, alvorens zich in ammonium om te zetten. Een bemesting met Perlka Kalkstikstof brengt daardoor de volgende voordelen met zich mee:

-De eerste golf van kiemende en uitlopende onkruiden wordt gereduceerd;

-Onder bepaalde voorwaarden kan men afstand doen van een verdere inzet van herbiciden (schadeprincipe);

-Kosten voor gewasbeschermingsmiddelen reduceren;

-Ongewenste bodemvreemde afbraakproducten worden niet gevormd, vrije cyanamide worden volledig in ammonium (NH4) omgezet.

Werking op vertering in de bodem en compost

De versnelde verrotting van organisch materiaal met behulp van kalkcyanamide werd vroeger benut voor het maken van zogenaamde “kunstmest” en “broeiaarde”. Tegenwoordig wordt kalkcyanamide ingezet voor de aanmaak van zogenaamde compost.

Het voorhanden zijnde organisch materiaal heeft dikwijls een grote C/N- verhouding van ca. 80:1. De voor de verrotting verantwoordelijke micro-organismen hebben behoefte aan een kleinere C/N-verhouding van ca. 20:1. Dit betekent, dat aan het verrottingsmateriaal stikstof toegevoegd moet worden, zodat de bacteriënfauna zich beter ontwikkelen kan. Verder ontstaan tijdens het verrottingsproces organische zuren, die geneutraliseerd moeten worden, alvorens ze voor de vorming van waardevolle huminestoffen gebruikt kunnen worden. Deze beide voorwaarden voor een vlugge verrotting van het organisch materiaal – aanvullende stikstof en neutralisatie van de zuren – vervult kalkcyanamide.

Proeven tonen aan:
Zoals proeven van de universiteit Göttingen aangetoond hebben, zorgt kalkcyanamide in tegenstelling tot andere meststoffen niet alleen voor een versnelde verrotting maar ook voor een completere omzetting van het organische materiaal. De versnelde verrotting draagt bij aan een snellere en sterkere inkrimping van de composthoop en waarborgt zo een betere benutting van de ruimte. Door het toevoegen van kalkcyanamide bereikt men de ideale temperatuurwaarde en de noodzakelijke werkingstijd in de composthoop, om onkruidzaden en ook ziekteverwekkers zoals bv. Salmonella te doden. De herbicide- en fungicide- eigenschappen van kalkcyanamide werken bovendien nog de beschimmeling van de compost en de verspreiding van onkruiden en schimmelziekten tegen.

Gebruiksaanwijzing

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een verhoogde aandacht bij het gebruik. Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men de volgende richtlijnen in acht nemen:
 
Wachttijd:
Wordt kalkcyanamide vóór het zaaien of planten uitgestrooid, dan moet met het zaaien of planten gewacht worden, tot de werkstof vrije cyanamide in ureum of ammonium is omgezet. De omzetting vindt alleen onder vochtige omstandigheden plaats. Oppervlakkige inwerking in de bodemkruim zal de omzetting versnellen.

Vuistregel voor de wachttijd: 2 - 3 dagen per 100 kg/ha
Bij het strooien van bijvoorbeeld 400 kg/ha Perlka kalkstikstof betekent dat dat een wachttijd van ca. 8 - 12 dagen noodzakelijk is. In geval van twijfel een test met veldkers uitvoeren!
 
Overbemesting met Perlka:
Bij bepaalde culturen is ook een over- of kopbemesting mogelijk. Het moment van toepassing hangt daarbij af van het groei- of ontwikkelingsstadium van de planten en is van cultuur tot cultuur verschillend. Preciezere gegevens kan men vinden bij de cultuurspecifieke gebruiksaanbevelingen.
 
Algemeen:
Tijdens een situatie van stress voor de planten geen kalkcyanamide op het gewas strooien. Voor een kopbemesting in principe alleen Perlka kalkstikstof gebruiken. Bij de toepassing moeten de cultuurplanten droog zijn en de bodem vochtig zodat de meststof zich kan omzetten.

Uitstrooien:
Gelijkmatig uitstrooien van de meststof is de waarborg voor een goede werking tegen onkruiden en plantenziekten. Perlka kalkstikstof (= gekorrelde kalkcyanamide) kan met alle gebruikelijke meststofstrooiers uitgestrooid worden. Daarbij zijn volgens het Amazone-proefrapport afhankelijk van het type meststrooier werkbreedten van 10-28 m mogelijk. Poeder kalkcyanamide kan met een schotelstrooier uitgestrooid worden. Bij pendel- of centrifugestrooiers moet men echter een stofscherm aanbrengen.
 
Veiligheidsafstand:
Let er op dat naburige culturen, die zich in een gevoelig ontwikkelingsstadium bevinden, bij het uitstrooien niet benadeeld worden.

Waterwinningsgebieden: Kalkcyanamide kan in waterwinningsgebieden toegepast worden. Daarbij moet de N-dosis aan de plantenbehoeften aangepast worden en moet men de bestaande voorschriften voor de stikstofbemesting respecteren.
 
Contractculturen / Extensieve culturen:
Ook bij culturen waar het gebruik van chemische plantenbeschermingsmiddelen verboden is, kan men kalkcyanamide gebruiken om naast zijn meststofwerking ook zijn fytosanitaire nevenwerking te benutten om de culturen gezond te houden. De dosis aan kalkcyanamide is, zoals voor iedere stikstofmeststof, afhankelijk van de stikstofbehoeften van de planten en de stikstofvoorraad in de bodem (en wettelijk toegestane hoeveelheid).

Strooiadvies voor Perlka kalkstikstof op gazon

Kalkcyanamide is veel meer dan een gewone stikstofmeststof. Zijn speciale werkingswijze vraagt een verhoogde aandacht bij het gebruik op gazons. Om zijn nevenwerkingen volledig te kunnen benutten, zonder de cultuurplanten te benadelen, moet men volgende richtlijnen in acht  nemen:
 
Kalkcyanamide voor een gezond en groen gazon:

-De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon;

-Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen;

-Talrijke onkruiden alsook paardenbloem, algen en mos worden teruggedrongen;

-Schadelijke dieren die de graszode beschadigen worden met succes bestreden;

-Bodem gebonden schadelijke schimmels worden sterk verminderd.

Toepassingsadvies:

-Inzaai van gazon: 14 dagen vóór het inzaaien: 40-50 gr/m2 (4-5 kg/are). Vlak in de bodem inwerken. De grond indien mogelijk 14 dagen lang vochtig houden; wachttijd respecteren;

-Bestaand gazon: In het voorjaar: 20-30 gr/m2 (2-3 kg/are). De graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn;

-Bestaand gazon: Bemesting op elk gewenst moment mogelijk: 20-30 gr/m2 (2-3 kg/are). De graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn.

Bijkomende informatie:

-Voor de bemesting van gazons principieel alleen Perlka kalkstikstof (gekorrelde kalkcyanamide) gebruiken;

-Bij sterke overwoekering van het gazon met onkruiden en mos 10 tot 14 dagen na de eerste bemesting een tweede maal behandelen met dezelfde dosis;

-In geen geval meer dan 40 g/m2 in één gift op een bestaand gazon uitstrooien, daar anders het gazon kortstondig kan beschadigd worden;

-Overlappingen bij het uitstrooien vermijden.

Wij verzoeken u bij het gebruik van kalkcyanamide de veiligheidsvoorschriften na te leven

 

 

Productdetails
09498

Datasheet

Gewicht
25 KG
Je bent misschien ook geïnteresseerd in
16 andere producten in dezelfde categorie:

Referentie: 09517.1000

PATENTKALI

Prijs € 593,51
Meer
Op voorraad